Frågor och svar

Varför skall fritidshus som saknar tunnor betala den fasta avgiften?

I den fasta avgiften (grundavgiften) ingår bland annat kostnader för Återvinningscentralen i Hamre samt administration, information och kundservice, det vill säga tjänster Du som kund har tillgång till oavsett huruvida du har tunnor eller inte.

Hämtningskostnaderna (den rörliga avgiften) ska i sin tur täcka kostnaderna för bland annat insamling och behandling av hushållsavfallet samt för kärl och kompostpåsar.

Varför har taxan höjts?

Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige och Hedemora Energi har sedan rätt att justera avgifterna i taxan en gång per år. Grundprincipen är att de fasta avgifterna skall täcka de fasta kostnaderna (ex ÅVC, info och kundtjänst) och att de rörliga avgifterna skall täcka de rörliga kostnaderna (ex insamling och behandling av hushållsavfall samt kärl och tunnor).

Under de senaste åren har kostnaderna för avfallshanteringen ökat.  Detta beror bland annat på att nya avfallsföreskrifter har trätt ikraft och att kostnaderna för insamling och omhändertagande av avfall har ökat. 2015 gick verksamheten med underskott och fullmäktige beslutade att höja avgifterna, med tonvikt på de fasta kostnaderna, för att erhålla full kostnadstäckning.

De fasta och rörliga kostnaderna ligger till grund för ändrade avgifter och i slutänden så är det den av styrelsen fastställda budgeten som ligger till grund för avgiftshöjningarna.

Viktigt att veta är också att avfallsverksamheten inte får vara vinstdrivande – våra intäkter skall täcka våra utgifter. Våra avgifter är inte heller något som sticker ut om man jämför med likvärdiga kommuner, tvärt om står vi oss bra kostnadsmässigt.

Jag har både en villa och ett fritidshus i Hedemora, varför skall jag betala den fasta avgiften två gånger?

Avgiften har inget att göra med hur många fastigheter en fysisk eller juridisk person äger. Varje fastighet skall betala en fast avgift eftersom dessa skall täcka kostnader för bland annat Återvinningscentralen och kundservice eftersom det sannolikt uppkommer avfall på bägge fastigheterna. Hyr du ut din fastighet är det fortfarande du som fastighetsägare som måste säkerställa att avgiften blir betald.

Varför får jag inte köra in med traktor och lastvagn på ÅVC Hamre?

Vår ÅVC är byggd för att ta emot mindre mängder hushållsavfall, både ur ett verksamhets och arbetsmiljöperspektiv. Stora fordon på området skulle kunna innebära en risk både för dem som arbetar på ÅVCn och våra kunder som besöker den.

TILLBAKA