Inbjudan till att söka om auktorisation för insamling och omhändertagande av returpapper inom Hedemora kommun.

Förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper upphör att gälla vid utgången av år 2021 då ansvaret för returpapper övergår till kommunen.

Returpapper definieras som ”kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper”. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. Detta innebär att returpapper från hushåll utgör kommunalt avfall, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.

Hedemora Energi har valt att införa ett auktorisationssystem för insamling och materialåtervinning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter med returpapper under kommunalt ansvar.

Systemet är avsett att vara tillfälligt då utformning av ett mer långsiktigt system för insamling behöver avvakta pågående utredning om framtida insamlingsansvar gällande förpackningar.

Auktorisationssystemet kommer gälla från 2022-01-01 och planeras fortgå till och med 2023-12-31. Systemet kan komma att förlängas ytterligare något år. Systemet kan av Hedemora Energi sägas upp med 6 månaders varsel.

Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav i auktorisationen äger rätt att teckna avtal med Hedemora Energi kommun/bolag om att ingå i auktorisationssystemet.

Entreprenör som uppfyller ställda krav och tecknar avtal om auktorisation med Hedemora Energi kommun/bolag äger rätt samla in och materialåtervinna returpapper från flerbostadshus och verksamheter med returpapper under kommunalt ansvar.

Ansökans innehåll framgår av administrativa föreskrifter med tillhörande bilagor.

Hedemora Energi prövar ansökan inom 4 veckor från att ansökan inkommit till Hedemora Energi.

Leverantörer kan när som helst under auktorisationstiden ansöka om att ansluta till systemet.

Handlingar finns att tillgå på Hedemora Energis hemsida.

Frågor kan ställas till Stina Pettersson, stina.petersson@hedemoraenergi.se eller 0225-34918

BACK