Avfallshierarkin

Det mesta av den lagstiftning som reglerar hur avfall skall hanteras är gemensamt för hela EU. Ett centralt begrepp och grunden för avfallshanteringen är den så kallade avfallstrappan eller avfallsherarkin. Trappan består av fem steg och syftar till att minska avfallsmängderna och miljöbelastningen som avfallet ger upphov till. För att så effektivt så möjligt kunna följa avfallstrappan är det viktigt att man har god kunskap om sitt avfall och hur det ska sorteras. Läs mer om detta i sorteringsguiden.

 1. Förebygga uppkomsten av avfall.
  Här handlar det om att se över sin konsumtion. Det är vi som konsumenter som bestämmer vad och hur vi handlar. Exempel på åtgärder för att minska uppkomsten av avfall kan exempelvis vara att undvika att köpa engångsprodukter där så är möjlig eller att inte köpa mer än man behöver så att man slipper slänga överskottet. Kanske finns det du vill ha att köpa begagnat?
 2. Återanvändning
  Istället för att slänga kläder och saker du inte längre har användning för, sälj dem eller lämna dem till en second hand butik. I Hedemora finns flera second hand butiker och på ÅVC Hamre kan du också lämna dina saker direkt till Nygammalt.
 3. Återvinning (Material)
  Lämna dina tomma förpackningar eller gamla tidningar på en av kommunens återvinningsstationer så får de nytt liv! Allt matavfall i de bruna tunnorna komposteras och blir till kompostjord.
 4. Återvinning (energi)
  Det avfall där inte materialet kan återvinnas eller återanvändas kan istället eldas upp och bli till energi i form av fjärrvärme. Det brännbara avfallet du lägger i din tunna hemma eldas upp, därför är det viktigt att du är noga med sorteringen hemma så att du inte missar steg två och tre i avfallstrappan.
 5. Deponering
  Deponering är det sista steget i avfallstrappan. 2002 blev det förbjudet att deponera brännbart avfall och 2005 utökades förbudet till att även omfatta organiskt avfall (exempelvis slam). Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas, varken som material eller energi måste dock deponeras. Exempel på sådant avfall är keramik, kattsand av sand eller lera (kattströ av papper läggs i kompostkärlet) och cement.

Fler tips för att minska ditt avfall och din miljöpåverkan hittar du här!

BACK