Avbrott

Är du utan ström? Innan du gör en felanmälan – strömavbrott orsakas ofta av fel i din egen elanläggning. Det finns några saker som du kan kontrollera själv innan du gör en felanmälan.

 • Är huvudsäkringarna hela?
  Byt ut säkringarna och se om strömmen kommer tillbaka.
 • Har jordfelsbrytaren löst ut?
  Skruva ur alla gruppsäkringar (OBS: inte huvudsäkringarna) på elcentralen och slå till jordfelsbrytaren. Skruva sedan i en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Den säkring som får jordfelsbrytaren att lösa ut är den grupp det är fel på. Kontakta elinstallatör för felavhjälpning.
 • Har din granne ström?
  Om grannen har ström ligger felet i din egen anläggning. Saknar grannen också ström är det troligen fel på vårt elnät. Gör en felanmälan till oss.
 • Jobbar någon redan på felet?
  Vi försöker att alltid informera om strömavbrott på hedemoraenergi.se under driftinformation på startsidan. Innan du gör en felanmälan – kontrollera där om felet redan är känt.

Är du redo för ett längre strömavbrott? Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns information om hur du kan förbereda dig för längre strömavbrott. 

Avbrottsersättning

Som elanvändare har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott (på en fas eller flera) varat under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Avbrottsersättningen beräknas för en period med avbruten överföring av el (avbrottsperiod) och perioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmaste följande två timmarna.

Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod om minst tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbas-beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken avrundat till närmast högre hundratal kronor, vilket för närvarande innebär ett minibelopp på 1000 kronor.

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar ska för varje därefter påbörjad tjugofyratimmars-period ytterligare ersättning betalas med 25 procent av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor, enligt ovan. Avbrottsersättningen kan för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad.

Ersättningen får jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att få i gång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Vi ska betala avbrottsersättningen till dig utan oskälig dröjsmål och aldrig senare än sex månader från utgången av den månad då vi fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet. Om du trots ovanstående inte har fått avbrottsersättning och inte har gjort  anspråk  på ersättning från oss inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

Läs mer om avbrottsersättning här.

Ersättning för skada (skadestånd)
Du kan också som elanvändare vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Rätten till ersättning regleras särskilt för konsumenter (se bif. Ellagen(1997:85)) och i de Allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N (rev) för övriga elanvändare.

Hedemora Elnät AB
Box 33
776 21 Hedemora

Tel 0225-34900
kontakt@hedemoraenergi.se
www.hedemoraenergi.se

Om du önskar ytterligare information om rätten till avbrottsersättning är du välkommen att kontakta oss per telefon, e-post eller brev.

BACK