Allmänna avtalsvillkor

Från den 1 september 2023 gäller nya avtal för dig med fjärrvärme. Här kan du läsa de nya avtalen, samtidigt som de gamla finns kvar längre ned på sidan.

För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet och en för leverans av fjärrvärme som används för konsumenter. Näringsvillkoren har fastställts av Värmemarknadskommittén medan konsumentvillkoren har fastställts gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket.
Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras är de förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen som beslutades i somras. Det är också innehållet i föreskriften (EiFS 2022:3) som till allra största delen föranlett ändrade skrivningar i villkoren. Det rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Därutöver har några mindre språkliga justeringar gjorts, samt ett fåtal ytterligare ändringar.

Dessa rör till exempel:

  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning (näringsidkarvillkoren 7.5).
  • Bestämmelserna kring rätten att kräva säkerhet eller förskottsbetalning från konsumenter med befarade betalningssvårigheter (konsumentvillkoren 6.4 ff).
  • Rätten att säga upp en konsumentkund har diskuterats (konsumentvillkoren 9.1), och där har endast en exemplifierande mening tagits bort.

Avtalsvillkoren träder i kraft den 1 september 2023:

Allmänna avtalsvillkor för konsument (from 20230901)

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare (from 20230901)

General terms and conditions business (20230901)

General terms and conditions for consumers (20230901)

Allmänna avtalsvillkor för konsument (tom 31 augusti 2023)
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare (tom 31 augusti 2023)

BACK