Fjärrvärmelagen

Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Lagen innebär bland annat en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtalsvillkor för fjärrvärme. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Vidare skall fjärrvärmeföretag lämna uppgifter om drift- och affärsförhållanden i verksamheten.

Vilka omfattas av lagen?
Alla som bedriver fjärrvärmeverksamhet i enlighet med definitionen i den befintliga ellagen och den nya fjärrvärmelagen kommer att omfattas av lagen.

Vilka områden reglerar lagen?
Lagen har dessa huvudområden:

  • Prisinformation
  • Avtal och förhandling
  • Medling om avtalsvillkor
  • Avstängning av fjärrvärme
  • Skadeersättning vid avbrott
  • Förhandlingar om tillträde till rörledningar
  • Kommunala fjärrvärmeföretag
  • Redovisning av fjärrvärmeverksamhet
  • Fjärrvärmenämnd

När trädde lagen i kraft?
Lagen trädde i kraft 2008-07-01.

Finns det en prisprövning i den nya fjärrvärmelagen?
Nej det finns ingen prövning i traditionell mening. Däremot finns det ett krav på förhandling och medling om inte kund och fjärrvärmeföretag är överens.

Vem driver medlingsprocessen?
Staten har inrättat en fjärrvärmenämnd som ansvarar för medlingen. Fjärrvärmenämnden har inte sanktionsrätt utan den fungerar som ett medlande/rådgivande organ mellan fjärrvärmeföretag och kund. Läs mer om medlingsprocessen på Fjärrvärmenämndens hemsida.

Kommer fjärrvärmeföretaget att få rapportera fler uppgifter till myndigheterna i framtiden?
Kraven på transparens var ett av de centrala kraven från kunder och utredare. De såg det som en förutsättning för att marknaden skulle kunna fungera på lång sikt. Det är också regeringens bedömning. Det innebär att fjärrvärmeleverantörerna måste rapportera in mer uppgifter och sannolikt oftare än tidigare. Ett exempel är att man i den nya fjärrvärmelagen är tvungen att rapportera nätspecifika uppgifter som exempelvis bränsleanvändning och ledningslängd.

Hur ska information om priser etc. utformas?
Exakta riktlinjer finns inte. Tydligt är att kunder och allmänhet ska ha enkel tillgång till information om anslutningspriser och priser för fjärrvärme samt information om hur priset sätts. Har man flera kundkategorier ska information om varför de skiljer sig åt finnas, samt givetvis priserna för alla kategorier. Denna information finns på vår hemsida och i våra avtalsvillkor.

Vad gäller för information om prisförändringar/avtalsförändringar?
Avtalsförändringar ska aviseras senast 2 månader innan de träder i kraft. I samband med detta har kunden har rätt till att säga upp avtalet samt att kunden har rätt till förhandling och medling, se allmänna avtal.

BACK