Vår prismodell för fjärrvärme

Den 1 juli 2016 införde vi en prismodell som speglar våra kostnader och gynnar energibesparingsåtgärder.

Genom att välja fjärrvärme bidrar du till en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Vår prismodell ger dig som kund ännu fler möjligheter att effektivisera din energiförbrukning och minska dina uppvärmningskostnader.

Påverkan för företagskunder

Den nya prismodellen för företagskunder består av en effektdel, en energidel och en flödesdel.

pajdiagram-paverkan-foretag

Effekt
Effekten baseras på medelvärdet av de två högsta uppmätta dygnsmedeleffekterna hos dig som kund under de senaste två åren (rullande period) och beräknas en gång per år. Denna del speglar din fastighets värmebehov.

Flöde
Flödesdelen baserar på hur många kubikmeter fjärrvärmevatten som passerar din anläggning och speglar din fastighets värmeutnyttjande.

Energi
Energipriset är till skillnad från förut uppdelat på tre olika säsonger; ett vinterpris (dec-feb), ett vår-/höstpris (mar-apr/okt-nov) och ett sommarpris (maj-sep). Denna del speglar din fastighets energianvändning.

Ladda hem vår pdf med fördjupad information för företag

Prisjämförelse företagskund

Hedemora/Långshyttan (inkl. moms) enligt 2022 års taxa

Årlig förbrukning i MWh  Totalkostnad/år  Fast avgift/år Effektavgift/år  Energiavgift/år  Flödesavgift/år
50 MWh 49 221 kr 116 kr 21 109 kr 25 331 kr 2 665 kr
100 MWh 94 594 kr 558 kr 38 044 kr 50 662 kr 5 330 kr
193 MWh 179 527 kr 4 209 kr 67 251 kr 97 778 kr 10 288 kr
500 MWh 458 337 kr 4 209 kr 174 166 kr 253 312 kr 26 650 kr
1000 MWh 943 252 kr 37 173 kr 346 156 kr 506 623 kr 53 300 kr
2000 MWh 1 849 330 kr 37 173 kr 692 311 kr 1 013 246 kr 106 600 kr

Kostnadspåverkan Säter & Stora Skedvi (inkl. moms) enligt 2022 års taxa

Årlig förbrukning i MWh  Totalkostnad/år  Fast avgift/år Effektavgift/år  Energiavgift/år  Flödesavgift/år
50 MWh 52 078 kr 114 kr 23 667 kr 25 119 kr 3 178 kr
100 MWh 103 974 kr 546 kr 46 834 kr 50 239 kr 6 355 kr
193 MWh 199 634 kr 4 127 kr 86 279 kr 96 961 kr 12 267 kr
500 MWh 510 541 kr 4 127 kr 223 445 kr 251 195 kr 31 775 kr
1000 MWh 1 001 771 kr 36 444 kr 399 388 kr 502 389 kr 63 550 kr
2000 MWh 1 967 098 kr 36 444 kr 798 776 kr 1 004 778 kr 127 100 kr

Hur räknar vi ut din totalkostnad i den nya prismodellen?

Energiförbrukning dec-feb (MWh) * Energipris vinter (kr/MWh) + Energiförbrukning mar-apr & okt-nov (MWh) * Energipris vår/höst (kr/MWh) + Energiförbrukning maj-sep (MWh) * Energipris sommar (kr/MWh) + Fast avgift (kr/år) + Din dygnsmedeleffekt (kW) * Effektavgift (kr/kW) + Ditt flödesuttag mellan jan-dec (m3) * flödesavgift (kr/m3) = Totalkostnad (kr/år)

Påverkan för villakunder

Den nya prismodellen för villakunder består av en energidel och en fast avgift.

pajdiagram-paverkan-privat

Fast avgift
Den fasta avgiften är konstant inom alla nät och oberoende av hur mycket värme du förbrukar.

Energi
Energipriset är till skillnad från förut uppdelat på tre olika säsonger; ett vinterpris (dec-feb), ett vår-/höstpris (mar-apr/okt-nov) och ett sommarpris (maj-sep). Denna del speglar din fastighets energianvändning.

Ladda hem vår pdf med fördjupad information för villakunder

Prisjämförelse villakund

Hedemora/Långshyttan (inkl. moms) enligt 2022 års taxa

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad/år  Fast avgift/år   Energiavgift/år 
15 000 kWh 16 216 kr 3 959 kr 12 257 kr
20 000 kWh 20 302 kr 3 959 kr 16 343 kr
25 000 kWh 24 387 kr 3 959 kr 20 428 kr
30 000 kWh 28 473 kr 3 959 kr 24 514 kr
35 000 kWh 32 558 kr 3 959 kr 28 599 kr
40 000 kWh 36 644 kr 3 959 kr 32 685 kr

Säter & Stora Skedvi (inkl. moms) enligt 2022 års taxa

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad/år  Fast avgift/år  Energiavgift/år  
15 000 kWh 17 511 kr 3 959 kr 13 552 kr
20 000 kWh 22 028 kr 3 959 kr 18 069 kr
25 000 kWh 26 546 kr 3 959 kr 22 587 kr
30 000 kWh 31 063 kr 3 959 kr 27 104 kr
35 000 kWh 35 581 kr 3 959 kr 31 622 kr
40 000 kWh 40 098 kr 3 959 kr 36 139 kr

Hur räknar vi ut din totalkostnad i den nya prismodellen?

Energiförbrukning dec-feb (kWh) * Energipris vinter (öre/kWh) + Energiförbrukning mar-apr & okt-nov (kWh) * Energipris vår/höst (öre/kWh) + Energiförbrukning maj-sep (kWh) * Energipris sommar (öre/kWh) + Fast avgift (kr/år) = Totalkostnad (kr/år)

Energispartips

Via den kommunala energi- och klimatrådgivning kan du som villa- och företagskund få kostnadsfri och opartisk rådgivning om hur du kan minska din energianvändning.

För mer information vänligen besök länkarna nedan. 

För kunder i Hedemora och Långshyttan:

Klicka här

Frågor och svar

Tidigare har vi inte kunnat mäta din effekt, timme för timme, därför har vi räknat fram denna utifrån din årliga energiförbrukning och fastighetstyp. Med nya och moderna mätare har vi nu möjlighet att mäta effekten, timme för timme, hos alla våra kunder. Det innebär att du som kund fortsättningsvis kommer betala för exakt den mängd effekt som din fastighet behöver. För oss på Hedemora Energi är den nya modellen intäktsneutral, vilket innebär att vi kommer ha samma intäkt som idag med den nya modellen under ett år med normala temperaturer.

Den nya prismodellen införs den 1 juli 2016.

Alla privat- och företagskunder i respektive nät.

På Hedemora Energi vill vi att våra produkter ska vara så enkla och lättförståeliga som möjligt. Värmeförbrukningen hos en privatperson är mycket lägre än hos företag och fastighetsägare, därför är inte privatkundens prismodell baserad på uppmätt effekt.

Enligt de allmänna bestämmelserna i fjärrvärmelagen är definitionen för dessa följande:
Privatkund = Privatperson som använder fjärrvärme för enskilt bruk.
Näringsidkare = Fjärrvärmen används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. T ex. samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Om du som privatperson äger ett flerbostadshus klassas du som näringsidkare och blir därmed debiterad för din fjärrvärme enligt prismodellen för företag, samt att du får de avtalsvillkor som gäller för näringsidkare.

Enligt de allmänna bestämmelserna i fjärrvärmelagen är definitionen för dessa följande:

Privatkund = Privatperson som använder fjärrvärme för enskilt bruk.
Näringsidkare = Fjärrvärmen används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. T ex. samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Om du som privatperson äger ett flerbostadshus klassas du som näringsidkare och blir därmed debiterad för din fjärrvärme enligt prismodellen för företag, samt att du får de avtalsvillkor som gäller för näringsidkare.

Den nya prismodellen består precis som tidigare av en rörlig och fast effektdel och en energidel. Den stora skillnaden är att det nu även tillkommer en flödesdel.

Effektdelen baseras nu på medelvärdet av de två högsta uppmätta dygnsmedeleffekterna (kW) under de senaste två åren hos dig som kund (rullande period) och beräknas en gång per år. Denna del speglar din fastighets värmebehov. Baserat på din dygnsmedeleffekt får du betala en viss avgift som är helt fast (kr/år) och en viss avgift som varierar (kr/kW) utifrån din dygnsmedeleffekt.

Energidelen är till skillnad från förut indelad i tre olika säsonger, med olika priser. Denna del speglar din fastighets energianvändning. Avgiften bestämts genom att multiplicera energipriset för respektive säsong (kr/MWh) med energiförbrukningen för respektive säsong (MWh).

Flödesdelen baserar på ditt flödesuttag och speglar din fastighets värmeutnyttjande. Flödesavgiften beräknas genom att multiplicera flödesuttag (m3) med flödespriset (kr/m3).

Översikt - ny prismodell företagskund.

Effekt motsvaras av energi per tidsenhet. I den nya modellen är effekten baserad på din verkliga uppmätta dygnsmedeleffekt. Hur stor dygnsmedeleffekt just du har beror exempelvis på vad du har för typ av fastighet, hur bra isolering du har, vilka fönster du använder och vilken inomhustemperatur du har, bland mycket annat. Din dygnsmedeleffekt påverkas också av utomhustemperaturen, kallare vinterdagar har du ett större effektbehov och på sommaren är behovet mycket mindre.

Dygnsmedeleffekten får du om du dividerar din totala energianvändning under ett dygn med 24. Om du exempelvis använder 480 kWh energi under ett dygn blir din dygnsmedeleffekt 20 kW (480 kWh/24 h).

Effekten baseras på medelvärdet av de två högsta uppmätta dygnsmedeleffekterna (kW) hos dig som kund under de senaste två åren (rullande period) och räknas om varje år. Via ”Mina sidor” kan du se din dygnsmedeleffekt och de två datum som legat till grund för denna.

Beräkning av debiteringseffekt.

För nya kunder räknas en förväntad dygnsmedeleffekt fram utifrån fastighetens uppskattade årsenergibehov. Efter ett år, vid den årliga effektrevideringen för samtliga kunder, kommer den nya kunden att debiteras utefter uppmätta mätvärden.

Det är effekten som styr hur mycket energi som behöver produceras vid varje tillfälle. Kapaciteten som är installerad i våra produktionsanläggningar ska räcka till alla våra kunders maximala effektbehov när det är som kallast. Vi har helt enkelt reservat en plats för dig i vår panna och det är dina två högsta effekttoppar som styr hur stor denna plats är.

Pannkapaciteten måste tillgodose alla kunders effektbehov vid t.ex. -20 °C

Din fjärrvärmereturtemperatur påverkas av effektiviteten på din värmecentral. Om du har en låg returtemperatur utnyttjar du ditt fjärrvärmevatten på ett effektivt sätt, d.v.s. att du utvinner en större mängd energi ur varje kubikmeter fjärrvärmevatten. Om du har en hög returtemperatur går det åt fler kubikmeter fjärrvärmevatten för att tillgodose ditt energibehov. I den nya modellen är flödesdelen baserad på hur många kubikmeter fjärrvärmevatten du använder. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att se över din anläggning!

Vår fjärrvärmeproduktion påverkas av temperaturen som du skickar tillbaka till oss från din fjärrvärmecentral. En låg returtemperatur bidrar till att produktionen blir effektivare, billigare och bättre för miljön och en hög temperatur motverkar detta. Sådan faktorer speglar vilket pris vi kan erbjuda dig som kund. Mängden vattenflöde (m3) som passerar din anläggning speglar dennes funktionalitet, dvs. hur stor mängd energi du utvinner i varje kubikmeter fjärrvärmevatten. Genom att ha en välfungerande anläggning kan du spara pengar samtidigt som du gör miljön en tjänst. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att se över din anläggning!

Exempel på flödesförbrukningen för två kunder.

Precis som den befintliga prismodellen har den nya modellen en energidel, utöver denna del tillkommer nu också en fast årlig avgift för alla nät.

Energidelen är till skillnad från förut indelad i tre olika säsonger, med olika priser. Denna del speglar din fastighets energianvändning. Avgiften bestämts genom att multiplicera energipriset för respektive säsong (kr/MWh) med energiförbrukningen för respektive säsong (MWh).

Den fasta avgiften (kr/år) är konstant och densamma för alla nät.

Översikt – ny prismodell villa.

Vi på Hedemora Energi har ”reserverat en plats” för dig i vår panna, vilket innebär att en del av pannans kapacitet är tillägnat till dig. För att du alltid ska få en trygg och bekväm värmelösning hemma arbetar vår personal kontinuerligt med drift och underhåll av så väl pannan som fjärrvärmenätet, sådan typer av kostnader är av fast karaktär och oberoende av hur mycket värme du använder som kund.

Vi på Hedemora Energi har dimensionerat vår panna och våra nät efter dina värmebehov. Vilket innebär att en del av pannan och nätet är ”reserverat” för dig som kund, väljer du att inte utnyttja denna ”plats” till fullo hela året så återstår det fortfarande fasta kostnader hos oss i form av personal, drift och underhåll, inköp av ny utrustning samt avskrivningar. Alla dessa funktioner säkerställer att du som kund får en trygg och bekväm värmelösning hemma.

Varje kund har sin plats i pannan och fjärrvärmenätet.

Den nya taxan består av tre olika energipriser, genom att spara energi vintertid (när den också är som dyrast att producera/har mest belastning på miljön) har du som kund större möjlighet än tidigare att vidta energibesparingsåtgärder.

Vi på Hedemora Energi har ”reserverar en plats” för dig i vår panna, väljer du att inte utnyttja denna ”plats” till fullo hela året så återstår det fortfarande fasta kostnader hos oss i form av personal, drift och underhåll, inköp av ny utrustning samt avskrivningar. Den ”reserverade platsen” kan likställas med en hyreskostnad, hyr du t.ex. en lägenhet så betalar du hyra även om du åker iväg på semester i fem veckor.

Den fast kostnaden användas också till att bygga ut och underhålla fjärrvärmenätet så att du som kund alltid kan känna dig trygg med din fjärrvärmelösning.

För de flesta kunder som använder fjärrvärmen för att tillgodose hela sitt värme- och tappvattenbehov blir det ingen kostnadsskillnad med den nya prismodellen i jämförelse med den befintliga. Om du som kund endast använder fjärrvärmen kortare perioder (som spets) under vintern finns det en viss möjlighet att ditt fjärrvärmepris ökar något med den nya prismodellen.

Rörliga kostnader är sådana kostnader som påverkas av hur mycket värme du använder som kund, t.ex. kostnader för bränsle, transporter, lagerhållning och skatter. På motsvarande sätt finns det kostnader som inte påverkas av hur mycket värme du använder som kund, fast kostnader. Dessa är t.ex. kostnader för personal, drift och underhåll, inköp av ny utrustning och avskrivningar.

Vår nya prismodell syftar till att stärka kopplingen mellan det pris som du får betala som kund och våra produktionskostnader. På sommaren när vi har ett överskott av värme och låg efterfrågan får du betala ett lägre pris för din värme. På liknande sätt får du betala lite mer för din värme vintertid (men mindre än med befintliga modellen) då efterfrågan är hög och vi måste använda dyrare bränslen i vår produktion.

Vår nya prismodell syftar till att stärka kopplingen mellan det pris som du får betala som kund och våra produktionskostnader. På sommaren när vi har ett överskott av värme och låg efterfrågan får du betala ett lägre pris för din värme. På liknande sätt får du betal lite mer för din värme vintertid (men mindre än med befintliga modellen) då efterfrågan är hög och vi måste använda dyrare bränslen i vår produktion.

Sommartid kan sämre bränslen användas, detta ger en lägre produktionskostnad. När det blir kallare måste finare bränslen användas, dessa är lite dyrare.

För oss på Hedemora Energi är den nya modellen intäktsneutral, vilket innebär att vi kommer ha samma intäkt som idag med den nya modellen under ett år med normala temperaturer.

Våra kraftvärmeverk tar vara på skogsavfall från den lokala trakten som annars inte hade kommit till användning, detta sparar på naturens resurser. Vår nya prismodell gynnar även dig som har en välfungerande fjärrvärmecentral och aktivt jobbar med energi- och effektbesparingsåtgärder. Tillsammans kan vi bidra till en bättre framtid.

Fjärrvärme är en mycket resurseffektiv uppvärmningsform som tar vara på restprodukter som annars inte hade kommit till användning, vilket sparar på jordens resurser. Vår nya prismodell gynnar kunder som använder fjärrvärme året runt. Vi har inget emot att kunder endast använder fjärrvärme som spetsbränsle (t.ex. enbart vid kalla vinterdagar) när kundens huvudsakliga värmekälla inte räcker till. Ur miljösynpunkt är det dock bättre att använda fjärrvärme året runt.

Att producera fjärrvärme är också förknippat med både rörliga och fasta kostnader, alla våra kunder har en ”tilldelad plats i vår panna och i vårt fjärrvärmenät”. Väljer du som kund att endast utnyttja fjärrvärme som spets betalar du en låg rörlig kostnad för detta men den fasta kostnaden speglas fortfarande av hur stort effektbehov du har när det är som kallast.

Om du aldrig sett över din anläggnings funktionalitet så finns det en risk att den inte fungerar på ett optimalt sätt, vilket t.ex. kan leda till ett högre flöde än nödvändigt. Den nya prismodellen kan i så fall bidra till att ditt fjärrvärmepris kommer öka något i jämförelse med den befintliga modellen. Om du justerar din värmecentral så har du stora möjligheter att minska dina kostnader. Ta kontakt med oss så kan vi hjälpa dig att se över din anläggning!

Ditt användarmönster beskriver hur du som kund använder din energi, fördelat per månad, över helåret. Ett ”ojämnt” förbrukningsmönster kännetecknas av ett stort effekt- och energibehov kortare tider på året, t.ex. kalla vinterdagar, medan behovet i övrigt är väldigt lågt (dvs. inget tappvarmvattenbehov). Ett ”jämnt” förbrukningsmönster kännetecknas istället av ett jämt effekt- och energibehov under hela året, dvs. både behov av tappvarmvatten och uppvärmning.

Exempel på en kund med ”jämn förbrukning”.
Exempel på en kund med ”ojämn förbrukning”.

I samband med den nya prismodellen kommer du som kund hädanefter betala för ”den del av systemet” som du verkligen använder, då vi mäter ditt verkliga effektuttag. Den nya prismodellen ger dig också fler besparingsmöjligheter då du kan minska ditt uttag av både flöde, effekt och energi. Då vi räknar om din debiteringsgrundande effekt en gång per år så kommer du snabbt kunna se resultatet av dina besparingar på din faktura. Ta gärna del av våra energibesparingstips!

Vår nya prismodell uppmuntrar ”rätt” effekt- och energieffektiviseringsåtgärder, dvs. sådan åtgärder som minskar värmebehovet när värmen är som dyrast att producera (oftast p.g.a. att vi måste använda dyrare bränslen som i visa fall är sämre för miljön). Då vi räknar om din debiteringsgrundande effekt en gång per år så kommer du snabbt kunna se resultatet av dina besparingar på din faktura samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

För oss på Hedemora Energi är den nya modellen intäktsneutral, vilket innebär att vi kommer ha samma intäkt som idag med den nya modellen under ett år med normala temperaturer. Hur just du som kund kommer påverkas beror på vilken energianvändning du har och hur ditt effektuttag ser ut. Om du har ett ojämnt effektuttag, med ett par effekttoppar, kommer du troligen att få en lite högre kostnad med den nya modellen. Om du istället har ett jämt effektuttag så blir din kostnad troligtvis lägre eller oförändrad. Via vår hemsida kan du själv fylla i din årliga energiförbrukning och se hur de olika kostnaderna fördelar sig i den nya modellen.

Du som kund kommer få information hemskickat till dig i januari månad, i denna kan du på ett tydligt sätt se hur just du och dina kostnader kommer påverkas av den nya modellen. Via vår hemsida kan du själv fylla i din årliga energiförbrukning, ditt effektuttag och ditt flödesuttag, för att se hur de olika kostnaderna fördelar sig i den nya modellen.

Din användning av flöde, effekt och energi är avgörande för dina kostnader. Om du har ett jämt användningsmönster över hela året får du en lägre kostnad och om du istället har ett ojämnt användningsmönster får du en något högre kostnad med den nya prismodellen. Prismodellen är framtagen utifrån kriteriet att den ska gynna de kunder som använder energin på ett jämnt sätt och har låga effektuttag. Dessa förhållanden gör att vi kan planera produktionen bättre och använda de bränslen som är bäst för miljön.

De kunder som idag bara använder fjärrvärmen kortare perioder (som spets) under vintern eller har ett ”ojämnt” användningsmönster kan i vissa fall få en prisökning med den nya prismodellen. Många kunder som aktivt jobbar med besparingar i form av effekt, flöde och energi kan räkna med att få betala ett lägre pris.

Medelvärdet av dina två högsta dygnsmedeleffektvärden som inträffat mellan 1 januari 2015 – 30 juni 2016 ligger till grund för din debiteringseffekt.

För oss uppstår det skalfördelar om en kund har hög energiförbrukning, vilket speglas i effektavgiften. En privatperson som har en ”normal” förbrukning och inte endast använder fjärrvärme som spets får i regel betala lika mycket för sin värme som tidigare med den nya prismodellen.

Se över följande:

 • Byta fönster – effektiva fönster med rätt energiklass och U-värde minskar din förbrukning av effekt och energi.
 • Bättre på isoleringen – genom att tilläggsisolera t.ex. dörrar, tak, otäta fönster och rör kan du få ner din effekt- och energiförbrukning.
 • Byta ytterdörr – en ytterdörr med lågt U-värde håller värmen bättre inomhus.
 • Reglera fastighetens frånluft – genom att sänka luftflödet ut kan du spara energi.
 • Värmeåtervinning – har din fastighet både till- och frånluft kan du investera i ett värmeåtervinningssystem, med detta kan du minska din energiförbrukning.
 • Byta tätningslister – nya tätningslister minskar dina värmeförluster.
 • Håll koll på din returtemperatur – har du en hög returtemperatur (över 50-60 grader) bör du se över din fjärrvärmecentrals funktionalitet. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!
 • Se över dina termostatventiller – fungerande termostatventiller bidrar till att du inte behöver värma upp ditt hus i onödan, vilket sparar energi.
 • Tappa inte vatten i onödan – använd inte mer vatten än du behöver.
 • Reglera inomhustemperaturen – genom att inte ha onödigt varm kan du minska ditt värmebehov.

Via ”Mina sidor” kommer du som kund kunna se de två datum (och deras respektive dygnsmedeleffekt) som är debiteringsgrundande för dig. Denna information kommer också redovisas på fakturan.

Vi hjälper dig gärna att använda värmen på ett effektivt sätt. En kontrollerad energianvändning innebär både minskade kostnader för dig som kund och mindre belastning på miljön. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi mer om vilka åtgärder just du kan vidta för att minska dina värmekostnader.

Ta gärna del av de åtgärder som presenteras under frågan ”Vilka åtgärder kan jag som kund vidta för att minska mina värmekostnader”.

Följande exempel beskriver hur du som kund kan minska dina värmekostnader:

 • Byta fönster – effektiva fönster med rätt energiklass och U-värde minskar din förbrukning av effekt och energi.
 • Bättre på isoleringen – genom att tilläggsisolera t.ex. dörrar, tak, otäta fönster och rör kan du få ner din effekt- och energiförbrukning.
 • Byta ytterdörr – en ytterdörr med lågt U-värde håller värmen bättre inomhus.
 • Reglera fastighetens frånluft – genom att sänka luftflödet ut kan du spara energi.
 • Värmeåtervinning – har din fastighet både till- och frånluft kan du investera i ett värmeåtervinningssystem, med detta kan du minska din energiförbrukning.
 • Byta tätningslister – nya tätningslister minskar dina värmeförluster.
 • Håll koll på din returtemperatur – har du en hög returtemperatur (över 50-60 grader) bör du se över din fjärrvärmecentrals funktionalitet. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!
 • Se över dina termostatventiller – fungerande termostatventiller bidrar till att du inte behöver värma upp ditt hus i onödan, vilket sparar energi.
 • Tappa inte vatten i onödan – använd inte mer vatten än du behöver.
 • Reglera inomhustemperaturen – genom att inte ha onödigt varm kan du minska ditt värmebehov.
Exempel på hur energiförbrukningen kan fördela sig i ett bostadshus.
BACK