Informationsbroschyr till registrerade/invånare om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter – skydd av personuppgifter, en grundläggande rättighet.

Ta del av broschyren genom att klicka på länken här!

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Vi vill att du som kund ska kunna känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter hos oss. Vår hantering utgår från gällande dataskyddslagstiftning, GDPR. Den förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra arbetsuppgifter. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Våra riktlinjer

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag och/eller avtal, alternativet när samtycke inhämtats. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, bostadsadress, telefonnummer arbete/privat, e-postadress arbete/privat, fax, ärendenummer och fastighetsbeteckning
 • Avtalsrelaterad information så som avtalsnummer, personnummer, födelsenummer, kundnummer, kontracksnummer, mätarnummer, anläggningsnummer/id, anläggningsadress, förbrukningsvärden, fakturanummer
 • Vid inloggningar, användar-id, användarnamn

 

Varför behöver/behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att kunna fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter.
 • För tjänsteleveranser till dig som är kund inom våra områden elnät, fjärrvärme, VA, återvinning, elproduktion och stadsnät.
 • För att kunna informera inom våra tjänsteområden.

Hur vi får tillgång till dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
 • Uppgifter som vi får från andra så som säljare, mäklare eller leverantörer av adressuppdateringar

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en informationssäkerhetspolicy för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part när vi har laglig grund. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt

Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners och andra parter där så krävs för att uppfylla avtal eller rättsliga skyldigheter eller för att de utför tjänsteleveranser på uppdrag av oss. Våra samarbetspartners använder aldrig dina personuppgifter till annat än vi samlat in dem för.

Vi lämnar inte ut personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i dessa riktlinjer.

Överföring till tredje land

Vi överför normalt inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om så skulle vara nödvändigt, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (EU-kommissionen har beslutat om vad adekvat skyddsnivå innebär) vid överföring eller delning av sådana utvalda tredje parter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eftersom Hedemora Energi lyder under offentlighetsprincipen sparas registrerade personuppgifter hos oss i enlighet med de gallringsbeslut som gäller, som finns i vår dokumenthanteringsplan. Gallringsbesluten innehåller information om när vi gallrar behandlingar som bl a innehåller dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av våra åtaganden gentemot dig och gallringsbesluten.

Ansvar

Respektive bolag inom Hedemora Energi är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att respektive bolag är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontaktuppgifterna till oss i personuppgiftsfrågor är samma inom koncernen och du hittar de här nedan under Dataskyddsansvarig.

Dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig är utsedd att tillvarata den registrerades rättigheter och integritet och följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekt inom koncernen.

Rättelse, insyn och klagomål.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av oss. Du kan även begära rättelse. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

 

Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår Dataskyddsansvarige via e-post eller skicka informationen skriftligt till vår postadress.

Telefon:         0225-349 00

e-postadress: dataskyddsansvarig@hedemoraenergi.se

Postadress:    Hedemora Energi AB
Att: Dataskyddsansvarige
Box 33
776 21 HEDEMORA

Uppdatering av denna information

Vi gör löpande ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på vår hemsida.

BACK