Bevattning av energiskog

Under sommarmånaderna bevattnas energiskog två kilometer norr om Brunna reningsverk i Hedemora med delvis renade avloppsvatten.

1998 startade Hedemora Kommun miljöprogrammet Ekokraft. Med finansiering från staten och EU drevs ett antal projekt för att främja satsningar på miljö och energiområdet. Målen för Ekokraft var omställning till förnyelsebar energi, minskad övergödning och försurning samt hushållning med resurser.

En av satsningarna var ett ”grönt filter”, i form av energiskog som inte skördas årligen, mellan jordbruksmark och vattendrag. Syftet med det gröna filtret var att förhindra näringsläckage från jordbruket till vattendragen.

Energiskogen bevattnas med delvis renat avloppsvatten för ökad tillväxt och när energiskogen avverkas var tanken att den skulle användas som bränsle i de lokala värmeverken för att bli till fjärrvärme till hushållen. På så sätt såg man en recirkulation av avloppsvatten från hushållen som sen gick tillbaka i form av värme.

För reningsverket skulle satsningen innebära minskad energi- och kemikalieförbrukning på reningsverket då man på sommaren skulle kunna minska mängden avloppsvatten som genomgick kemisk rening. Det vatten som används till bevattning av energiskog har renats på Brunna reningsverk genom mekanisk och biologisk rening. En stor del av de fasta partiklarna har då avskilts medan merparten av näringsämnena finns kvar i avloppsvattnet.

Droppbevattningen styrs via ett övervakningssystem och varje år görs provtagningar före och efter bevattningssäsong på grundvattnet för att följa upp påverkan på marken.

Tanken var att det gröna filtret skulle bli norra Europas största med bevattning av 70 ha energiskog. Så långt nådde aldrig projektet. Idag bevattnas ca 30 ha salixodling med droppbevattning under sommarmånaderna då salixen har sin tillväxtperiod.

Projektet övertogs från Hedemora Kommun av Hedemora Energi AB år 2001 och har fortsatt att drivas enligt upprättade avtal i samråd med markägarna.

BACK