Varför ska jag alltid ställa ut mitt avfallskärl?

Ibland är det svårt för oss att veta om du glömt ställa ut ditt kärl, om kärlet är felplacerat eller om du inte vill ha det tömt. För att vi ska få en så bra och effektiv avfallsinsamling som möjligt, ställ gärna fram ditt kärl till hämtningsdagen även om det inte är helt fullt. På så sätt minskar också risken för störande lukt, skadedjur och avfall som sitter fast i kärlet. Månadsavgiften är densamma oavsett om kärlet töms eller ej.

Tack för din hjälp.

På sommaren blir det fluglarver i mitt bruna kärl och dessutom luktar kärlet illa. Vad bör jag göra?

  • Ställ kärlet om möjligt i skuggan.
  • Rengör kärlet efter tömning under sommaren.
  • Fyll påsen till max 3/4, så att du kan rulla ihop den ordentligt.
  • Håll påsarna väl förslutna och torra, viktigt att flugor inte kommer åt innehållet.
  • Spraya ättika i kärlet och på kanten, eller strö lite släckt kalk i kärlet.
  • Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen.
  • Lägg lite hushållspapper i botten på kompostpåsen.
  • Lämna ett så torrt matavfall som möjligt.
  • Generellt gäller också att ju torrare och renare soptunnan är, desto färre flugor.
  • Vid behov kan extra tömning beställas enligt gällande taxa.

Hur undviker du fastfrusna påsar i kompostkärlet vintertid?

Varför skall fritidshus som saknar tunnor betala den fasta avgiften?

I den fasta avgiften (grundavgiften) ingår bland annat kostnader för Återvinningscentralen i Hamre samt administration, information och kundservice, det vill säga tjänster Du som kund har tillgång till oavsett huruvida du har tunnor eller inte.

Hämtningskostnaderna (den rörliga avgiften) ska i sin tur täcka kostnaderna för bland annat insamling och behandling av hushållsavfallet samt för kärl och kompostpåsar.

Varför har taxan höjts?

Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige och Hedemora Energi har sedan rätt att justera avgifterna i taxan en gång per år. Grundprincipen är att de fasta avgifterna skall täcka de fasta kostnaderna (ex ÅVC, info och kundtjänst) och att de rörliga avgifterna skall täcka de rörliga kostnaderna (ex insamling och behandling av hushållsavfall samt kärl och tunnor).

Under de senaste åren har kostnaderna för avfallshanteringen ökat.  Detta beror bland annat på att nya avfallsföreskrifter har trätt ikraft och att kostnaderna för insamling och omhändertagande av avfall har ökat. 2015 gick verksamheten med underskott och fullmäktige beslutade att höja avgifterna, med tonvikt på de fasta kostnaderna, för att erhålla full kostnadstäckning.

De fasta och rörliga kostnaderna ligger till grund för ändrade avgifter och i slutänden så är det den av styrelsen fastställda budgeten som ligger till grund för avgiftshöjningarna.
Viktigt att veta är också att avfallsverksamheten inte får vara vinstdrivande – våra intäkter skall täcka våra utgifter. Våra avgifter är inte heller något som sticker ut om man jämför med likvärdiga kommuner, tvärt om står vi oss bra kostnadsmässigt.

Jag har både en villa och ett fritidshus i Hedemora, varför skall jag betala den fasta avgiften två gånger?

Avgiften har inget att göra med hur många fastigheter en fysisk eller juridisk person äger. Varje fastighet skall betala en fast avgift eftersom dessa skall täcka kostnader för bland annat Återvinningscentralen och kundservice eftersom det sannolikt uppkommer avfall på bägge fastigheterna. Hyr du ut din fastighet är det fortfarande du som fastighetsägare som måste säkerställa att avgiften blir betald.

Varför får jag inte köra in med traktor och lastvagn på ÅVC Hamre?

Vår ÅVC är byggd för att ta emot mindre mängder hushållsavfall, både ur ett verksamhets och arbetsmiljöperspektiv. Stora fordon på området skulle kunna innebära en risk både för dem som arbetar på ÅVCn och våra kunder som besöker den.

Varför hjälper personalen på ÅVC Hamre mig inte att last av och att bära avfallet till rätt container?

Personalen på ÅVC Hamre finns där för att hjälpa dig att sortera ditt avfall på rätt sätt och för att svara på eventuella frågor. Har du skrymmande eller tungt avfall? Tänk då på att ta med dig bärhjälp, personalen kan av arbetsmiljöskäl inte hjälpa dig med detta.

Kan jag använda majs – eller stärkelsepåsar för mitt matavfall?

Nej, det är inte okej att använda majs – eller stärkelsepåsar för matavfall. Matavfallet från Hedemora komposteras inte längre utan transporteras till Borlänge för att bli till rötgas.

Anledningen till att majs – och stärkelsepåsar inte längre är okej att använda är för att dessa kan störa i rötningsprocessen samt att dessa inte bryts ner tillräckligt snabbt och kan på så vis fastna i rötningsanläggningens rörliga delar.

Enbart påsar av papper är OK vid matavfall.

BACK