Övervakningsplan

Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en så kallad övervakningsplan. Syftet med planen är att beskriva hur elnätsföretaget och övriga berörda delar inom koncernen ska arbeta för att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden. I planen dokumenteras rutiner, riktlinjer och policys som företaget ska efterleva.

Här finns vår rapport om åtgärder utifrån planen.

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan 2024

Elnät
BACK