Placering av kärl

För att sophämtning ska fungera så bra som möjligt, och kunna genomföras effektivt, finns följande regler för hur våra sopkärl ska placeras och hanteras. Råden säkerställer en konstandseffektiv och hållbar hantering i hela kommunen.

Grundläggande regler

Avfallskärl ska på tömningsdagen vara utställda mellan klockan 6 och 22. I vissa fall kan det uppstå förseningar i verksamheten och finns det möjlighet bör kärlet lämnas kvar på hämtplatsen till nästa dag alternativt dras det ut igen nästkommande vardag klockan 6.

För att hämtning ska kunna utföras ska kärlen placeras enligt följande;

  • Kärlet ska vara placerat med hjulen in mot fastigheten
  • Kärlet ska vara placerat maximalt 1,6 meter från körbanan
  • Det ska finnas fritt utrymme på minst 0,5 meter mellan behållarna
  • Det ska vara fritt utrymme bakom kärlet och 4,5 meter ovan kärlet
  • Kärlet skall vara placerat i gatunivå
  • Vintertid ska hämtplatsen vara snöröjd

Kärlen får inte vara blockerade av fordon etc. Säckar stående bredvid kärlet kommer inte att hämtas. Finns mer avfall än vad kärlet har kapacitet för måste extra tömning beställas genom Hedemora Energis kundtjänst. Kunden ansvarar för att varken kärlet eller avfallet är fastfruset samt att avfallskärlet inte fylls så att det blir överfullt eller så tilltryckt att det inte töms då kärlet vänds upp och ner. Avfallet ska vara väl emballerat och locket ska gå att stänga helt. Avfallet måste dessutom vara sorterat enligt gällande regler.

Är kärlen inte placerade enligt ovan kan de inte tömmas och kunden måste då själv bekosta en extra tömning om detta ska utföras innan nästa ordinarie tömning.

I områden där fordonstrafik inte är tillåten eller inte kan ske på grund av utrymmesbrist eller där vägen inte uppfyller kraven, placeras avfallsbehållare på annan godkänd plats i överenskommelse med Hedemora Energi.

BACK