Konsumenträtt

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i olika lagar. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad.

För dig som Elkund
För att göra det lite lättare för dig har vi lyft ut Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen.

Regleringsmodellen av elnätsavgifter kan du läsa mer om hur din Elkostnad fördelas.

Oberoende användarrådgivning
Som konsument kan du med fördel vända dig till kommunens energirådgivare för att få en oberoende användarrådgivning och få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler.

Externa rådgivare och myndigheter

Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Rådgivning

· Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

· Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Prövning

· Energimarknadsinspektionen (Ei) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

· Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

· Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

· Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Allmänna avtal

Här hittar ni allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar. Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Energi och avses komplettera de enskilda avtal om anslutning och överföring som parterna ska ingå skriftligen.

BACK