Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Vi vill att du som kund ska kunna känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vår hantering utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Den förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter.

Syftet med vår information om integritetshantering är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Hedemora Energi AB, som fortsättningsvis beskrivs som Hedemora Energi eller vi, respekterar din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, samt dina rättigheter gentemot oss och hur du kan hantera dessa rättigheter.

Informationen gäller för dig som:

 • är kund hos oss
 • är mottagare av elektroniska eller fysiska försändelser (brev, gods, e-post, nyhetsbrev) som vi förmedlar
 • besöker våra webbsidor, appar, plattformar och sociala medier (digitala kanaler)
 • deltar i marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundservice.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter hos oss sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen, även kallat GDPR, som kompletterande nationell lagstiftning.

Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR – General Data Protection Regulation).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, och preferenser kan utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål?

När du köper våra produkter och tjänster

Som kund hos Hedemora Energi behandlar vi exempelvis ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, uppgifter om dina tjänster hos oss och anläggningsadress. I vissa fall kommer även personnummer, beteendemönster och information om att du är fullmaktsinnehavare eller god man att behandlas. Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att kunna leverera tjänsten som du beställt i enlighet med avtalet med dig, inklusive tjänstebeskrivningen och de särskilda villkoren för tjänsten.
 • För att kunna tillhandahålla tilläggstjänster såsom tillgång till vår kundportal, kallat för ”Mina sidor” på vilken du kan få information om dina tjänster och administrera kunduppgifter.
 • För att administrera ärenden via vår kundservice.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post.
 • För informationsändamål, däribland för kommunikation via post, e-post och sms.
 • För att genomföra kundundersökningar.
 • För att förebygga, upptäcka och beivra bedrägerier och missbruk av Hedemora Energis tjänster.
 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur Hedemora Energis tjänster används.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

När du besöker våra digitala kanaler och när vi använder cookies

När du besöker/använder våra digitala kanaler samlar vi in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra identifikationsuppgifter.

Vi kan även behandla information om din användning av digitala kanaler såsom transaktionshistorik och tekniska data om de enheter som du använder för att få tillgång till Hedemora Energis digitala kanaler, exempelvis vilken enhet eller webbläsare som du använder.

Hedemora Energi placerar så kallade kakor, eller cookies, i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas det in uppgifter om hur du använder den digitala kanalen. Mer information om vilka cookies Hedemora Energi placerar i våra digitala kanaler och om hur du tar bort dessa cookies får du genom att kontakta oss. Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, underhålla, testa och förbättra våra digitala kanaler.
 • För att ge dig support vid eventuella problem med våra digitala plattformar.
 • För att skapa rapporter, följa upp marknadsföringskampanjer och upprätta avidentifierad statistik över användning av våra digitala kanaler.
 • För förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra digitala kanaler håller hög kvalitet samt för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t.ex. virusattacker.
 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper

När du deltar i marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar

Om du deltar i tävlingar, kundundersökningar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar behandlar vi t.ex. kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, åsikter och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att administrera marknadsaktiviteten, tävlingen eller kundundersökningen, inklusive återkoppling till dig och utbetalning av eventuella vinster.
 • För att informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar.
 • För marknadsföringsändamål, däribland marknadsföring via post.
 • Ta fram avidentifierad statistik från marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

När du på annat sätt kommer i kontakt med oss och kommunicerar med oss

När du är i kontakt med oss via kundservicefunktioner behandlar vi uppgifter hänförliga till ditt kundärende. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom LinkedIN och Instagram (Meta) kan Hedemora Energi även komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma. Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att vi ska kunna kommunicera med dig och administrera ditt ärende vid kontakt via kundservice, formulär och i våra konton i sociala medier.
 • För att analysera samtal i syfte att förbättra vår kommunikation samt för din och vår säkerhet.
 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur våra kommunikationsfunktioner används.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Hedemora Energis tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Hedemora Energis rättsliga skyldigheter. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt våra interna riktlinjer för gallring eller radering av data.

Laglig grund våra behandlingar av dina personuppgifter

Hedemora Energi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på frågor som du ställer till kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter då vi har en rättslig skyldighet att göra det, t.ex. bokföringslagen (1999:1078) eller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)

Om Hedemora Energi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, vilket i regel sker genom att du aktivt får klicka i en ruta på vår webbplats, skriva under en blankett eller i ett avtal.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Hedemora Energi värnar om hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Vi behandlar våra kunder konfidentiellt. Adressinformation i vårt register kan i vissa fall lämnas till myndigheter med stöd av lag eller annan författning så som offentlighetsprincipen.

Utlämnande av personuppgifter

Hedemora Energi kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Hedemora Energis räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Hedemora Energis samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för Hedemora Energis räkning undertecknar alltid avtal med Hedemora Energi för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Hedemora Energi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hedemora Energi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. avsändande företag i syfte att agera på och hantera kundsynpunkter för att förbättra kundupplevelsen.

Hedemora Energi säljer aldrig eller lämnar fritt ut personuppgifter till tredje part.

Externa länkar

Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Dina rättigheter i samband med vår behandling

Du har följande rättigheter gentemot det bolag som behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Hedemora Energis tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Personuppgifter som inte behandlas av Hedemora Energi

Hedemora Energi behandlar inte personuppgifter från samarbetspartners eller andra digitala tjänster och plattformar som exempelvis tjänsteleverantörer för fiber eller Kivra och är därför inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för personuppgifter som lämnas när du använder dessa tjänster. Det är företaget som tillhandahåller tjänsten eller produkten som du ska vända dig till för information om behandlingen av sådana personuppgifter.

Kontaktinformation

För att utöva någon av dina rättigheter kontakta oss via kundtjänst eller via post till:

Hedemora Energi

Att: Personuppgiftshantering
Box 33
776 21 Hedemora

0225-34900

Begäran om registerutdrag

Hedemora Energi samarbetar med Hedemora kommun i hanteringen av personuppgifter. Det innebär att vi använder kommunens e-tjänst för begäran om registerutdrag. E-tjänsten hittar du här:

Begäran om registerutdrag enligt Artikel 15 GDPR – Hedemora kommun

Om du anser att Hedemora Energis behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att klaga till tillämplig tillsynsmyndighet.

Ändring av denna personuppgiftspolicy

Hedemora Energi kan komma att från en tid till en annan göra ändringar i sina riktlinjer för personuppgiftshantering, och därmed i vår information här. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Hedemora Energis webbplats.

BACK