För företag och verksamheter

Våra reningsverk är byggda för att ta emot hushållspillvatten från bad, disk och toalett innan det renade vattnet leds ut i vattendrag i naturen. För företag och verksamheter som släpper sitt spillvatten till det allmänna VA­-nätet gäller enligt Hedemora kommuns ABVA följande:

Fettavskiljare
Restauranger, storkök, gatukök och andra verksamheter som tillagar mat ska använda fettavskiljare. Fettavskiljning behövs för att fett som släpps ut i avloppsvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fetter fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Fastighetsägaren ansvarar för att det avloppsvatten som släpps ut från fastighetens VA-­installation till det allmänna VA­-nätet inte innehåller större mängder fett.

Läs mer i vårt informationsmaterial ”Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet” här.

Oljeavskiljare
Många industrier och verksamheter hanterar olja och smörjmedel. Petroleumprodukter får inte tillföras spillvattensystemet då de orsakar störningar i avloppsreningsverken. Spillvatten som innehåller petroleumprodukter måste passera en oljeavskiljare innan det släpps till spillvattennätet.

Läs mer i vårt informationsmaterial ”Slam­ och oljeavskiljare” här.

Industriavloppsvatten
Våra reningsverk är inte skyldiga att ta emot spillvatten som väsentligt avviker från normalt hushållsspillvatten. Om er verksamhet avser att släppa ett sådant spillvatten till nätet måste ni först samråda med oss. Vattnet kan behöva förbehandlas innan vi kan godkänna att det tillförs nätet.

Läs mer i vårt informationsmaterial ”Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter” här.

BACK