Anslutningsavgift och övriga tjänster

GÄLLANDE LEVERANSBESTÄMMELSER

Elnät
Från och med den 1 juli 2015 tillämpar Hedemora Elnät AB de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning NÄT 2012 K (rev) NÄT 2012 N (rev) samt NÄT 2012 H (rev).

Nya avtalsvillkor – NÄT 2012 K (rev 2) gäller från och med den 1 juni 2019.

Tjänster och avgifter – Prislista gäller fr.o.m. 2021-01-01.

Anslutningsavgift

Vid nyanslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt enligt nedanstående tabeller.

Anslutningsavgift 16-25 A – Priser inklusive moms

Avstånd till anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen) 0-200 meter 201-600 meter 601-1200 meter 1201-1800 meter
37 500 kr 37 500 kr + 321 kr/m 166 000 kr + 743 kr/m 611 500 kr + 465 kr/m

Anslutningsavgift >25 A, Lågspänning – Priser inklusive moms

Servissäkring Anslutningsavgift min*
35-63 A 40 000 kr
80-125 A 50 000 kr
160 A 65 000 kr
200-250 A 77 500 kr

*) Offert lämnas om verklig kostnad för anslutningen överstiger min anslutningsavgift eller vid avstånd över 200 m från närmsta nätstation.

I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark – däremot tillhandahåller vi det material som behövs: serviskabel, slang och märkband.

Administrativ avgift
Vid nytecknade av abonnemang debiteras en administrativ avgift om 340 kr inklusive moms.

Ledningsvisning
Vid markarbeten där risk för avgrävning av elkabel föreligger kontakta Ledningskollen senast 5 arbetsdagar innan ni ska gräva. Ledningsvisning är kostnadsfri.

Trädfällning
Trädfällning i anslutning till Hedemora Energis ledningar där risk för att trädet skall beröra ledningen ska anmälas till Hedemora Energi. Bevakning av trädfällning är normalt kostnadsfri. Det är viktigt att du som fastighetsägare är utbildad för att utföra jobbet, eller att du anlitar någon som är det. Om olyckan skulle vara framme, kan du bli ersättningsskyldig om du har försummat dina plikter.

Anmälan om trädfällning ska ske minst tre dagar före trädfällning. Hedemora Energi bevakar trädfällningen. Skall även Hedemora Energis personal ta ner trädet har vi rätt att debitera kund.

Byggcentral – Priser exklusive moms

Hyra av byggcentral
Veckohyra av byggcentral 35 A                                                     200 kr/vecka
Veckohyra av byggcentral 63 A                                                     300 kr/vecka

In- och urkoppling av byggcentral
In- och urkoppling av byggcentral vid befintligt kabelskåp           1 200 kr

In- och urkoppling av mätare
Om byggcentralen ej innehåller mätare tillkommer arbete
för montering av mätare.                                                                 500 kr

Om byggströmanslutning kräver andra åtgärder från Hedemora Energi debiteras faktisk kostnad.

Nättaxa
Nättaxa för byggström är 2 gånger den fasta avgiften för motsvarande säkringsstorlek i normaltariff samt normaltariffens rörliga pris.

Byggcentral skall vara utrustad med jordfelsbrytare.

Elenergiavgift tillkommer efter avtal med elleverantör.

Utökning, hopslagning eller upphörande av abonnemang
Vid utökning samt hopslagning av abonnemang uttages en avgift för våra kostnader enligt de exempel som anges nedan.

Kund som slår ihop exempelvis två abonnemang till ett eller upphör med ett, betalar en avgift på 600 kr/abonnemang inkl moms.

Fastighetsägare som vill utöka med flera abonnemang i sin fastighet betalar en avgift på 1 100 kr/abonnemang inkl moms, under förutsättning att nuvarande mätar- och servissäkring för fastighet klarar av ökad belastning.

Höjning av effekt eller mätarsäkring
Skall kund höja abonnerad effekt eller höja mätarsäkringen skall denna erlägga avgift enligt mellanskillnad i anslutningsavgifter el. Se anslutningsavgifter el.

Byte av huvudsäkring (nedsäkring) 1 000 kr inkl. moms

Kontroll av elmätare
Kontrollmätning av elförbrukning genom att skicka in mätaren på kontroll hos ackrediterad mätprovningsföretag. Kostnad för detta är ”faktiskt kostnad” ca 2 450 kr.

Av- och påkoppling av abonnemang
Av- och påkopplingsavgift (avstängningsavgift) är 1 800 kr inkl. moms.

Besöksavgift 1 000 kr inkl. moms.

BACK