Anslutningsavgift och övriga tjänster

GÄLLANDE LEVERANSBESTÄMMELSER

Elnät
Från och med den 1 juli 2015 tillämpar Hedemora Elnät AB de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning NÄT 2012 K (rev) NÄT 2012 N (rev) samt NÄT 2012 H (rev).

Nya avtalsvillkor – NÄT 2012 K (rev 2) gäller från och med den 1 juni 2019.

Tjänster och avgifter – Prislista gäller fr.o.m. 2024-01-01.

Anslutningsavgift

Vid nyanslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån säkringens (huvudsäkring, servissäkring) storlek och avståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt.

För alla nyanslutningar och utökningar av befintliga abonnemang lämnas offert på begäran. Utökning av befintligt abonnemang inom 16-25A är kostnadsfri, dock krävs en ändringsanmälan via föranmälan.nu från behörig elinstallatör.

Offerter beräknas enligt nedan.

Anslutningsavgift för säkringsstorlek 16-25A baseras på, och är framräknat utifrån Energimarknadsinspektionens (Ei) ”Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25A”, se tabell nedan.

Anslutningsavgift 16-25 A – Priser inklusive moms (från och med 2024-01-01)

Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen) 0-200 meter 201-600 meter 601-1200 meter 1201-1800 meter
50 000 kr 50 000 kr + 427,50 kr/m 221 000 kr + 1012,50 kr/m 825 500 kr + 593,75 kr/m

Avstånd i tabellen avser fågelvägen mellan anslutningspunkten hos den nya anläggningen och den punkt i det befintliga lågspänningsnätet där kapacitet och god elkvalité kan erhållas, vanligtvis kabelskåp eller nätstation.

Anslutningsavgift över 25 A

Anslutningsavgift för säkringsstorlek över 25A baseras på verklig längd och framräknas utifrån den senaste utgåvan av eldistributionsbranchens gemensamma kostnadskatalog EBR KLG 1.

För större mätarsäkring än 63A hänvisar vi till effektabonnemang.

Administrativ avgift
Vid nytecknade av abonnemang debiteras en administrativ avgift om 340 kr inklusive moms.

Ledningsvisning
Vid markarbeten där risk för avgrävning av elkabel föreligger kontakta Ledningskollen senast 5 arbetsdagar innan ni ska gräva. Ledningsvisning är kostnadsfri.

Trädfällning
Trädfällning i anslutning till Hedemora Energis ledningar där risk för att trädet skall beröra ledningen ska anmälas till Hedemora Energi. Bevakning av trädfällning är normalt kostnadsfri. Det är viktigt att du som fastighetsägare är utbildad för att utföra jobbet, eller att du anlitar någon som är det. Om olyckan skulle vara framme, kan du bli ersättningsskyldig om du har försummat dina plikter.

Anmälan om trädfällning ska ske minst tre dagar före trädfällning. Hedemora Energi bevakar trädfällningen. Skall även Hedemora Energis personal ta ner trädet har vi rätt att debitera kund.

Byggström – Ladda ned blankett här
Fyll i och skicka till oss.
Priser exklusive moms, gäller från och med 2024 01 01.

Hyra av byggström
Veckohyra av byggcentral 25 A                                                     260 kr/vecka
Veckohyra av byggcentral 63 A                                                     364 kr/vecka

In- och urkoppling av byggström
In- och urkoppling av byggcentral vid befintligt kabelskåp           1 560 kr

In- och urkoppling av mätare
Om byggcentralen ej innehåller mätare tillkommer arbete
för montering av mätare.                                                                 780 kr

Om byggströmanslutning kräver andra åtgärder från Hedemora Energi debiteras faktisk kostnad.

Nättaxa
Nättaxa för byggström är 2 gånger den fasta avgiften för motsvarande säkringsstorlek i normaltariff och normaltariffens rörliga pris.

Byggcentral skall vara utrustad med jordfelsbrytare.

Utökning, hopslagning eller upphörande av abonnemang
Vid utökning samt hopslagning av abonnemang uttages en avgift för våra kostnader enligt de exempel som anges nedan.

Kund som slår ihop exempelvis två abonnemang till ett eller upphör med ett, betalar en avgift på 624 kr/abonnemang inkl moms.

Fastighetsägare som vill utöka med flera abonnemang i sin fastighet betalar en avgift på 2 600 kr/abonnemang inkl moms, under förutsättning att nuvarande mätar- och servissäkring för fastighet klarar av ökad belastning.

Höjning av effekt eller mätarsäkring
Skall kund höja abonnerad effekt eller höja mätarsäkringen skall denna erlägga avgift enligt mellanskillnad i anslutningsavgifter el. Se anslutningsavgifter el. Det kan vara bra att känna till att en ändring av huvudsäkring endast får ske en gång under 12-månader period och att ändring av abonnerad effekt skickas vid årsskifte.

Kontroll av elmätare
Kontrollmätning av elförbrukning genom att skicka in mätaren på kontroll hos ackrediterad mätprovningsföretag. Kostnad för detta är ”faktiskt kostnad” cirka 2 548 kr inklusive moms.

Av- och påkoppling av abonnemang
Av- och påkopplingsavgift (avstängningsavgift) är 1 872 kr inkl. moms.

Besöksavgift 1 248 kr inkl. moms.

BACK