Vi förstärker vatten- och avloppsförsörjningen i Hedemora, och moderniserar och centraliserar för att möta framtiden. Idag ställs allt större krav på hur ledningsnäten ska leverera vatten och rening av spillvatten. Hedemoras nuvarande anläggningar har nått toppen av sin kapacitet. Nu genomförs en stor satsning för att Hedemora ska kunna utvecklas, ha en trygg försörjning av vatten- och avlopp samt klara av dagens och framtida miljökrav.

Säkerställa framtida vatten- och avloppsförsörjning

Hedemora Energi har sen många år uppdrag från kommunen

 1. Att tillhandahålla rent dricksvatten
 2. Att rena det vatten som använts, vid exempelvis toalettbesök och disk, även kallat spillvatten

Projektet

Runt om i kommunen finns idag 11 vattenverk och 8 avloppsreningsverk som alla behöver bemannas, underhållas och uppgraderas regelbundet. Efter en djupgående utredning kan vi konstatera att det på lång sikt blir mer kostnadseffektivt att ha fler ledningar och färre verk. Kommunen har beslutat om saneringsområden i byarna Hamre, Bergbacken, Lumkullberget, Österby och Pershyttan. Det innebär att Hedemora Energi har uppdrag att dra fram ledningsnät i dessa byar. Nätet omfattar såväl framledning av dricksvatten som bortledning av spillvatten. I samband med att ledningsnätet dras fram till dessa byar kommer även fastigheter att anslutas till nätet.

Projektets steg:

 1. Bygga överföringsledning mellan orterna så att gamla verk kan avvecklas
 2. Bygga ut spillvattenledningsnätet till ovanstående saneringsområden
 3. Bygga ut vattenledningsnätet i vissa av ovanstående saneringsområden
 4. Uppgradering av kvarvarande verk

Hållbarhet

 • Projektet främjar utvecklingen av hållbara lösningar inom vatten och avlopp
 • Det är en nödvändig investering för att möta ökande krav från myndigheter
 • Med bättre och mer effektiv rening kan vi skydda våra vattendrag samt bevara vår natur och miljö
 • Hedemora kan fortsätta att växa och utvecklas
 • Projektet skapar förutsättningar för en trygg och långsiktig dricksvattenförsörjning
 • Moderna anläggningar innebär bättre arbetsmiljö för våra medarbetare

Preliminär tidplan

Tidplanen sträcker sig fram till 2026 och projektet är därmed den största satsningen på vatten och avlopp som någonsin gjorts i Hedemora Kommun. Observera att tidplanen kan komma att revideras under arbetets gång.

Utbyggnadsområde Hamre – Bergbacken | vintern 2022/våren 2023
Överföringsledning Hamre – Pershyttan | 2023-2024
Utbyggnadsområde Pershyttan | våren 2024

BACK